Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Chi đoàn trường Mầm non Bách Quang